Klachtenregeling

De directie van de desbetreffende vestiging heeft de rol als klachtencoördinator. Mocht een ouder/oudercommissie een klacht hebben over de kinderopvang van haar/zijn kind(eren) dan kan de ouder/oudercommissie in de 1e plaats de klacht met de pedagogisch medewerkster van de groep, waar het kindje geplaatst is, bespreken. Mocht men er samen niet uitkomen, dan kan de ouder/oudercommissie met de klacht naar de directie.

De klacht van de ouder/oudercommissie wordt heel serieus genomen, deze wordt ook vastgelegd in ons klachtenformulier. Dit klachtenformulier wordt ondertekend door zowel de directie als de ouder/oudercommissie. Elke klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen behandeld. Mocht een klacht door de ouder/oudercommissie en de pedagogisch medewerkster naar tevredenheid worden afgehandeld, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld. Mocht de ouder/oudercommissie niet tevreden zijn dan volgt er een gesprek met de pedagogisch medewerkster en de directie, dit zal dan binnen 15 werkdagen plaats vinden. Mocht de ouder/oudercommissie nog niet tevreden zijn over de afhandeling/behandeling van de klacht, dan kan de ouder/oudercommissie zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouder/oudercommissie kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang. De klachtencoördinators zijn de directie Loubna el Morabet & Asmae Ahaddouch.

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310
Fax: 070-3658814

Geschilartikel Kinderopvang en peuterspeelzalen

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Inspectie Rapport

KDV De Bofkontjes

Kids Handen op de wangen
© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes