Pedagogisch Beleid

Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk, door het dagverblijf wordt uitgevoerd. Kinderdagverblijven moeten ouders schriftelijk kunnen informeren over hun pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid geeft inzicht in de uitgangspunten waarmee het dagverblijf werkt.

In ons pedagogisch beleidsplan zal onze visie nader omschreven worden. Wij zullen duidelijk maken hoe wij met ontwikkelingen omgaan en welke werkwijze wij hanteren. Het pedagogisch plan is uitgebreid met pedagogische doelen en de werkwijze waarop het dagverblijf aan deze doelen werkt, het pedagogisch handelen. Bij de uitwerking van deze doelen worden alle medewerkers en ook ouders betrokken.

Dit pedagogisch beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij het dagverblijf betrokken is. Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van de manier van werken binnen het dagverblijf.

De 4 Pedagogische Basis doelen.

Hieronder worden kort de werkwijzen genoemd die wij, op basis van bovengenoemde pedagogische doelen, gekozen hebben om de opvoedingsdoelen van Professor J.M.A. Riksen Walraven te bereiken. Deze gelden voor alle kinderen binnen ons kinderdagverblijf en kunnen voor de verschillende leeftijdsniveaus worden toegepast:

1. Wij bieden kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door:

 • Kind voelt zich veilig en geborgen -> voorwaarde voor verdere ontwikkeling.
 • De band tussen pedagogisch medewerkers en het kind moet net als iedere relatie eerst worden opgebouwd.
 • Wenperiode: het doel is om een warme en persoonlijke relatie met het kind op te bouwen en deze ook te onderhouden.
 • het werken met knusse hoeken bijvoorbeeld een leeshoek en een poppenhoek.
 • Het gericht aandacht besteden aan het opbouwen van een band tussen de kinderen onderling.
 • Een vaste structuur aan te bieden gedurende de dag, dit zorgt voor rust, regelmaat en een veilig gevoel. De kinderen weten waar ze aan toe zijn.

2. Wij bieden kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties (taal, creatie, cognitie, motoriek) door:

 • Communicatieve: taalontwikkeling (luister, ik kan het zelf zeggen);
 • Voor te lezen. Voorlezen stimuleert de communicatie en prikkelt de fantasie.
 • Motorisch-zintuiglijke (kijk, ik kan het, het lukt me);
 • Het stimuleren van het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek door bijvoorbeeld te zingen, dansen en rennen, maar ook door te knippen en te plakken.
 • Cognitieve (kijk, ik voel, denk en ontdek);
 • Creatieve en beeldende (kijk, ik kan iets moois maken
 • Het aanbieden van een grote diversiteit aan speelmogelijkheden afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Dit biedt kinderen de kans om zich allerlei, vaardigheden eigen te maken.

3. Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie door:

 • Kennis /vaardigheden opbouwen in de omgang met anderen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel zijn eigen belangen als die van anderen.
 • Het mogelijk maken in een groep dat kinderen ongestoord naast elkaar kunnen spelen. Het samenspel te stimuleren, leren rekening houden met elkaar.
 • Gericht aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een goede band met de groepsleiding. De communicatie over en weer tussen groepsleiding en kind is hierbij van groot belang.
 • Verantwoordelijkheden te geven aan kinderen, door hen bijvoorbeeld te laten helpen bij activiteiten of kinderen elkaar te laten helpen.
 • Kinderen zelf dingen op te laten lossen waardoor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot worden. Ruzies worden niet altijd opgelost met behulp van de groepsleiding.
 • De zelfredzaamheid te vergroten. Bijvoorbeeld door kinderen te leren zelf hun kleding en schoeisel aan te doen, zelf een broodje te smeren of dit te blijven proberen.

4. Wij bieden kinderen de gelegenheid om zich normen en waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken door:

 • Zoals breng kinderen respect bij voor materialen, mensen, dieren. En bij het opruimen van materialen.
 • Het aanleren van universele regels, je mag elkaar bijvoorbeeld geen pijn doen en je mag speelgoed niet bewust afpakken.
 • Kinderen bewust te maken van de verschillen in culturen door bijvoorbeeld verschillende feesten van verschillende culturen te vieren. Maar ook kinderen leren dat sommige dingen van verschillende culturen universeel zijn o.a. blij zijn bij feesten, lekker eten, zingen, cadeautjes.

Dit is slechts een onderdeel van ons pedagogisch beleidsplan. Bekijk de uitgebreide versie van Pedagogische beleid van de Bofkontjes.

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes