Commissie Gunning

De Commissie Gunning heeft onderzocht welke lessen getrokken kunnen worden uit de Amsterdamse zedenzaak. Zij heeft zich vooral gericht op de vraag hoe de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd kan worden en hoe misstanden kunnen worden voorkomen. Wij zijn ons zeer bewust van deze verantwoordelijkheid. Elk kind heeft immers het recht zich te ontwikkelen in een veilige omgeving.

In het rapport van de commissie staan aanbevelingen die ook voor De Bofkontjes van belang zijn. De afgelopen periode hebben wij benut om de aanbevelingen uit het rapport te bestuderen, ons kwaliteitsbeleid kritisch tegen dit licht te houden en te komen tot concrete actiepunten op de gebieden waar dit nodig is. Wij informeren u graag hierover. Het overzicht waarin onze actiepunten zijn samengebracht vindt u hier.

Het is ons doel om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Het toetsen en aanpassen van ons kwaliteitsbeleid is hierbij een belangrijke stap.

Vierogen principe

Om de veiligheid van kinderen maar ook de kwaliteit van het kinderdagverblijf te garanderen is het van belang dat pedagogisch medewerkers zo min mogelijk voorspelbaar lang met een kind alleen zijn. Om dit te voorkomen heeft de Commissie Gunning de term 'vierogen principe' geïntroduceerd. In het kader van de wetgeving vierogen principe hebben kinderdagverblijven een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van kinderen en medewerkers. Ter bevordering van de veiligheid heeft De Bofkontjes camera's op alle ruimtes geplaatst. Het gebruik van camera's wordt door De Bofkontjes noodzakelijk gevonden om vooral de veiligheid van kwetsbare kinderen te waarborgen. Hierbij gaat het er niet om letterlijk altijd 2 paar ogen op de groep te hebben. Het gaat om een situatie waarin sprake is van optimale sociale controle en transparantie, zoals zien of horen vanuit een aanliggende groep door "open deuren" en glaswanden. In onze dagelijkse praktijk werken wij al lange tijd met dit principe. Bijvoorbeeld door met alle kinderen gezamenlijk de dag te starten of te eindigen, als kinderen slapen of pedagogisch medewerkers pauzeren, zichtbaarheid van het leidinggevende en het inzetten van stagiaires als extra medewerker op de groep. We werken 'open' dus collega's, kinderen en ouders kunnen elkaar zien en horen. Deze transparantie is belangrijk en zien we bijvoorbeeld ook terug in onze open cultuur. Wij hechten ook waarde aan de open cultuur van ons team waarin onderlinge sociale controle en dat collega's elkaar aanspreken op gedrag. De Bofkontjes houdt zich met het gebruik van de camera toezicht aan de privacy conform de wetbescherming persoonsgegevens. In het kader van het vier ogen principe wordt dagelijks naar de beelden gekeken wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes